380000  تومان

آمادگی پیش از دبستان

آمادگی پیش از دبستان

150000  تومان

مهارت های شناختی

آموزش مقابله با افکار منفی

210000  تومان

مهارت زندگی

آموزش مهارت های زندگی

120000  تومان

کودک خلاق

توانایی خلق چیزهای جدید

130000  تومان

مادروکودک

ایجاد وابستگی ایمن برای مادروکودک

240000  تومان

توانمندسازی

کلاسی جذاب برای کودک شما با هدف افزایش توانمندی ها

160000  تومان

هوش گاردنر

افزایش هوش های 9 گانه ؛ استعدادیابی

110000  تومان

هوش هیجانی

شناخت احساسات و هیجانات و خودآگاهی